Jump to content


- - - - -

Luyện thi TRẮC NGHIỆM vật lý 12- ĐH


9 replies to this topic

#1 chemfinder

  Trung Úy

 • Thành Viên Cao Cấp
 • PipPipPipPip
 • 375 Bài viết:

Gửi lên vào 04 November 2003 - 12:37 PM

Dao động điều hoà - Sóng cơ
Câu hỏi 1:
Một chất điểm khối lượng m=0,01 kg treo ở đầu một lò xo có độ cứng k=4(N/m), dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Tính chu kỳ dao động.
A. 0,624s
B. 0,314s
C. 0,196s
D. 0,157s
E. 0,098s

Câu hỏi 2:
Một con lắc lò xo có độ dài l = 120 cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Tính độ dài l' mới.
A. 148,148cm
B. 133,33cm
C. 108cm
D. 97,2cm
E. 74,07cm

Câu hỏi 3:
Một chất điểm có khối lượng m = 10g dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm, tần số 5Hz. Lúc t = 0, chất điểm ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo hướng dương của quỹ đạo. Tìm biểu thức tọa độ của vật theo thời gian.
A. x = 2sin10πt cm
B. x = 2sin (10πt + π) cm
C. x = 2sin (10πt + π/2) cm
D. x = 4sin (10πt + π) cm
E. x = 4sin(5πt + π/2 ) cm

Câu hỏi 4:
Một con lắc lò xo gồm một khối cầu nhỏ gắn vào đầu một lò xo, dao động điều hòa với biên độ 3 cm dọc theo trục Ox, với chu kỳ 0,5s. Vào thời điểm t=0, khối cầu đi qua vị trí cân bằng. Hỏi khối cầu có ly độ x=+1,5cm vào thời điểm nào?
A. t = 0,042s
B. t = 0,176s
C. t = 0,542s
D. t = A và B đều đúng
E. A và C đều đúng

Câu hỏi 5:
Tính biên độ dao động A và pha φ của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương:
x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t
A. A = 2,6; cosφ = 0,385
B. A = 2,6; tgφ = 0,385
C. A = 2,4; tgφ = 2,40
D. A = 2,2; cosφ = 0,385
E. A = 1,7; tgφ = 2,40

Câu hỏi 6:
Một vật nặng treo vào một đầu lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. Đầu kia treo vào một điểm cố định O. Hệ dao động điều hòa (tự do) theo phương thẳng đứng. Cho biết g = 10 m/s2 .Tìm chu kỳ dao động của hệ.
A. 1,8s
B. 0,80s
C. 0,50s
D. 0,36s
E. 0,18s

Câu hỏi 7:
Một đầu của lò xo được treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một quả nặng m1 thì chu kỳ dao động là T1 = 1,2s. Khi thay quả nặng m2 vào thì chu kỳ dao động bằng T2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao động khi treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo.
A. T = 2,8s
B. T = 2,4s
C. T = 2,0s
D. T = 1,8s
E. T = 1,4s

Câu hỏi 8:
Hai lò xo R1, R2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4s. Nối hai lò xo đó với nhau thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật nặng M vào thì M sẽ dao động với chu kỳ bao nhiêu?
A. T = 0,7s
B. T = 0,6s
C. T = 0,5s
D. T = 0,35s
E. T = 0,1s

Câu hỏi 9:

Hai lò xo R1, R2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4s. Nối hai lò xo với nhau cả hai đầu để được một lò xo cùng độ dài, rồi treo vật nặng M vào thì chu kỳ dao động của vật bằng bao nhiêu?
A. T = 0,12s
B. T = 0,24s
C. T = 0,36s
D. T = 0,48s
E. T = 0,60s

Câu hỏi 10:
Trong giao động điều hòa của một vật quanh vị trí cân bằng phát biểu nào sau đây ĐÚNG đối với lực đàn hồi tác dụng lên vật?
A. Có giá trị không đổi.
B. Bằng số đo khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng.
C. Tỷ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy.
D. Tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy.
E. Tỷ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng về phía vị trí ấy.

Câu hỏi 11:
Hàm nào sau đây biểu thị đường biểu diễn thế năng trong dao động điều hòa đơn giản?
A. U = C
B. U = x + C
C. U = Ax2 + C
D. U = Ax2+ Bx + C
E. U = 0

Câu hỏi 12:

Một vật M treo vào một lò xo làm lò xo dãn 10 cm. Nếu lực đàn hồi tác dụng lên vật là 1 N, tính độ cứng của lò xo.
A. 200 N/m
B. 10 N/m
C. -10 N/m
D. 1 N/m
E. 0,1 N/m

Câu hỏi 13:
Một vật có khối lượng 10 kg được treo vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Tìm tần số góc ω và tần số f của dao động điều hòa của vật.
A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz.
B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz.
C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz.
D. ω = 2 rad/s; f = 12,6 Hz.
E. ω = 12,6 rad/s; f = 2 Hz.

Câu hỏi 14:
Biểu thức nào sau đây KHÔNG phải là dạng tổng quát của tọa độ một vật dao động điều hòa đơn giản ?
A. x = Acos(ωt + φ) (m)
B. x = Asin(ωt + φ) (m)
C. x = Acos(ωt) (m)
D. x = Acos(ωt) + Bcos(ω) (m)
E. x = Asin(ωt - φ) (m)

Câu hỏi 15:
Một vật giao động điều hòa quanh điểm y = 0 với tần số 1Hz. vào lúc t = 0, vật được kéo khỏi vị trí cân bằng đến vị trí y = -2m, và thả ra không vận tốc ban đầu. Tìm biểu thức toạ độ của vật theo thời gian.
A. y = 2cos(t + π) (m)
B. y = 2cos (2πt) (m)
C. y = 1/2cos(2πt + π) (m)
D. y = 2sin(t - π/2) (m)
E. y = 2sin(2πt - π/2) (m)

Câu hỏi 16:

Cho một vật nặng M, khối lượng m = 1 kg treo vào một lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 400 N/m. Gọi Ox là trục tọa độ có phương trùng với phương giao động của M, và có chiều hướng lên trên, điểm gốc O trùng với vị trí cân bằng. Khi M dao động tự do với biên độ 5 cm, tính động năng Ed1 và Ed2 của quả cầu khi nó đi ngang qua vị trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm.
A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J.
B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J.
C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J.
D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J.
E. Ed1 = 0,64J và Ed2 = - 0,64 J.

Câu hỏi 17:
Cho một vật hình trụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50 m2, nổi trong nước, trục hình trụ có phương thẳng đứng. Ấn hình trụ chìm vào nước sao cho vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x theo phương thẳng đứng rồi thả ra. Tính chu kỳ dao động điều hòa của khối gỗ.
A. T = 1,6 s
B. T = 1,2 s
C. T = 0,80 s
D. T = 0,56 s
E. T = 0,40 s

Câu hỏi 18:

Một vật M dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Chuyển động của vật được biểu thị bằng phương trình x = 5 cos(2πt + 2)m. Tìm độ dài cực đại của M so với vị trí cân bằng.
A. 2m
B. 5m
C. 10m
D. 12m
E. 5πm

Câu hỏi 19:
Một vật M dao động điều hòa có phương trình tọa độ theo thời gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm vận tốc vào thời điểm t.
A. 5sin (10t + 2) m/s
B. 5cos(10t + 2) m/s
C. -10sin(10t + 2) m/s
D. -50sin(10t + 2) m/s
E. 50cos(10t + 2) m/s

Câu hỏi 20:
Khi lấy ngón tay đâm nhẹ vào một bể nước, bạn thấy nước trong bể tạo nên những sóng dao động tuần hoàn. Nếu vị trí cao nhất của nước ở bên trên vị trí cân bằng là 5mm, và vị trí này xuất hiện cứ sau mỗi giây, tìm phương trình biểu diễn dao động của nước:
A. y = 5 cos (2πt + π) mm
B. y = 5 cos (2πt) mm
C. 5 sin (2πt) mm
D. 5 sin (2πt + π) m
E. Tất cả các câu trên đều đúng

 • +
 • -
 • 0
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Người Gieo trong nước mắt sẽ Gặt giữa tiếng cười
Người ra đi gian khó sẽ về giữa tiếng reo

user posted imageuser posted image

#2 chemfinder

  Trung Úy

 • Thành Viên Cao Cấp
 • PipPipPipPip
 • 375 Bài viết:

Gửi lên vào 04 November 2003 - 04:21 PM

tiếp tục nhé , các bạn nên save vào máy để làm lai ra khi ...buồn

Câu hỏi 20:
Khi lấy ngón tay đâm nhẹ vào một bể nước, bạn thấy nước trong bể tạo nên những sóng dao động tuần hoàn. Nếu vị trí cao nhất của nước ở bên trên vị trí cân bằng là 5mm, và vị trí này xuất hiện cứ sau mỗi giây, tìm phương trình biểu diễn dao động của nước:
A. y = 5 cos (2πt + π) mm
B. y = 5 cos (2πt) mm
C. 5 sin (2πt) mm
D. 5 sin (2πt + π) m
E. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu hỏi 21:
Một vật có khối lượng m = 1kg được treo vào đầu một lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động với độ dời tối đa so với vị trí cân bằng là 2m. Tìm vận tốc cực đại của vật.
A. 1 m/s
B. 4,5 m/s
C. 6,3 m/s
D. 10 m/s
E. 20 m/s

Câu hỏi 22:
Khi một vật dao động điều hòa doc theo trục x theo phương trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác định vào thời điểm nào thì tổng năng của vật cực đại.
A. t = 0
B. t = π/4
C. t = π/2
D. t = π
E. Tổng năng không thay đổi

Câu hỏi 23:
Một lò xo khi chưa treo vật gì vào thì có chhiều dài bằng 10 cm; Sau khi treo một vật có khối lượng m = 1 kg, lò xo dài 20 cm. Khối lượng lò xo xem như không đáng kể, g = 9,8 m/s2. Tìm độ cứng k của lò xo.
A. 9,8 N/m
B. 10 N/m
C. 49 N/m
D. 98 N/m
E. 196 N/m

Câu hỏi 24:
Treo một vật có khối lượng 1 kg vào một lò xo có độ cứng k = 98 N/m. kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, về phía dưới, đến vị trí x = 5 cm rồi thả ra. Tìm gia tốc cực đại của dao động điều hòa của vật.
A. 4,90 m/s2
B. 2,45 m/s2
C. 0,49 m/s2
D. 0,10 m/s2
E. 0,05 m/s2

Câu hỏi 25:
Một con lắc đơn dao động với li giác rất bé θ. Tính cường độ lực hồi phục khi quả nặng có khối lượng 10kg. Cho g =9,8 m/s2.
A. F = 98θ N
B. F = 98 N
C. F = 98θ2 N
D. F = 98sinθ N
C. F = 98cosθ N

Câu hỏi 26:
Chuyển động tròn đều có thể xem như tổng hợp của hai giao động điều hòa: một theo phương x, và một theo phương y. Nếu bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều bằng 1m, và thành phần theo y của chuyển động được cho bởi y = sin (5t), tìm dạng chuyển động của thành phần theo x.
A. x = 5cos(5t)
B. x = 5cos(5t + π/2)
C. x = cos(5t)
D. x = sin(5t)
E. x = sin(5t + π)

Câu hỏi 27:

Một vật có khối lượng 5kg, chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo bằng 2m, và chu kỳ bằng 10s. Phương trình nào sau đây mô tả đúng chuyển động của vật?
A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5)
B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t)
C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2)
D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5)
E. x + y = 2cos(πt/5)

Câu hỏi 28:
Một con lắc đơn gồm một dây treo dài 1,2m, mang một vật nặng khối lượng m = 0,2 kg, dao động ở nơi gia tố trọng lực g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao động của con lắc khi biên độ nhỏ.
A. 0,7s
B. 1,5s
C. 2,1s
D. 2,2s
E. 2,5s

Câu hỏi 29:

Một con lắc đơn có độ dài bằng 1. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 16cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Cho biết g = 9,8 m/s2 . Tính độ dài ban đầu của con lắc.
A. 60cm
B. 50cm
C. 40cm
D. 30cm
E. 25cm

Câu hỏi 30:

Một con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất, có chu kỳ T = 2s. Đưa đồng hồ lên đỉnh một ngọn núi cao 800m thì trong mỗi ngày nó chạy nhanh hơn hay chậm hơn bao nhiêu? Cho biết bán kính Trái Đất R = 6400km, và con lắc được chế tạo sao cho nhiệt độ không ảnh hưởng đến chu kỳ.
A. Nhanh 10,8s
B. Chậm 10,8s
C. Nhanh 5,4s
D. Chậm 5,4s
E. Nhanh 2,7s

Câu hỏi 31:
Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2,4s khi ở trên mặt đất. Hỏi chu kỳ con lắc sẽ bằng bao nhiêu khi đem lên mặt trăng, biết rằng khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần, và bán kính trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem như ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể.
A. T' = 1,0s
B. T' = 2,0s
C. T' = 2,4s
D. T' = 4,8s
E. T' = 5,8s

Câu hỏi 32:

Hai con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con lắc đơn có độ dài bằng tổng độ dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên.
A. T = 2,5s
B. T = 3,6s
C. T = 4,0s
D. T = 5,0s
E. T = 6,0s

Câu hỏi 33:
Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5km. Hỏi độ dài của nó phải thay đổi thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi.
A. l' = 0,997l
B. l' = 0,998l
C. l' = 0,999l
D. l' = 1,001l
E. l' = 1,002l

Câu hỏi 34:
Một đồng hồ con lắc đếm giây (T = 2s) mỗi ngày chạy nhanh 120s. Hỏi chiều dài con lắc phải được điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng.
A. Tăng 0,3%
B. Giảm 0,3%
C. Tăng 0,2%
D. Giảm 0,2%
E. Tăng 0,1%

Câu hỏi 35:

Một con lắc đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào một thang máy đứng yên. Tính chu kỳ T' của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2.
A. 2,10s
B. 2,02s
C. 2,01s
D. 1,99s
E. 1,87S

Câu hỏi 36:

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim khối lượng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' của con lắc khi đặt con lắc trong không khí; sức cản của không khí xem như không đáng kể, quả lắc chịu tác dụng của sức đẩy Archimède, khối lượng riêng của không khí là d = 1,3g/lít.
A. T' = 2,00024s
B. T' = 2,00015s
C. T' = 1,99993s
D. T' = 1,99985s
E. T' = 1,99978s

Câu hỏi 37:

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng m = 10g bằng kim loại mang điện tích q = 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản bằng 400V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d = 10cm gữa chúng. Gọi α là góc hợp bởi con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng. hãy xác định α:
A. α = 26034'
B. α = 21048'
C. α = 16042'
D. α = 11019'
E. α = 5043'

Câu hỏi 38:
Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng m = 10g bằng kim loại mang điện tích q = 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản bằng 400V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d = 10cm gữa chúng. Tìm chu kì co lắc khi dao động trong điện trường giữa hai bản kim loại.
A. 0,964
B. 0,928s
C. 0,631s
D. 0,580s
E. 0,646s


(Còn nữa ...)
 • +
 • -
 • 0
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Người Gieo trong nước mắt sẽ Gặt giữa tiếng cười
Người ra đi gian khó sẽ về giữa tiếng reo

user posted imageuser posted image

#3 Chimnonnhinhanh

  Thượng Úy

 • Thành Viên Tích Cực
 • PipPipPipPip
 • 413 Bài viết:

Gửi lên vào 05 November 2003 - 01:51 PM

Ui' cha`.Sao ho^ng da'nh duoc tie^'ng vie^t the^' na`y.Che^t' rui`.Co`n chefinder thi` ti'ch cuc ghe^.Co^' le^n nha
 • +
 • -
 • 0

#4 monkey

  Hạ Sĩ

 • Thành Viên Chính Thức
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết:

Gửi lên vào 05 November 2003 - 03:45 PM

ủa mà năm nay thi đại học là đề trắc nghiệm à
 • +
 • -
 • 0

#5 camau

  Thiếu Úy

 • Thành Viên Ưu Tú
 • PipPipPipPip
 • 252 Bài viết:

Gửi lên vào 05 November 2003 - 06:50 PM

ko thi trắc nghiệm, nhưng trắc nghiệm giúp bạn rèn khả năng tính toán --> làm bài nhanh hơn --> có hy vọng được 10đ. Nếu nhớ ko lầm thì kì thi vừa rồi có 9 bài lớn, làm trong 150-180 phút. Bạn nghĩ làm từ từ sẽ hết trong khoảng thời gian đó? Cố lên đi.
 • +
 • -
 • 0
Ai Cũng Chọn Việc Nhẹ Nhàng,
Gian Khổ Sẽ Dành Phần Ai

#6 Chimnonnhinhanh

  Thượng Úy

 • Thành Viên Tích Cực
 • PipPipPipPip
 • 413 Bài viết:

Gửi lên vào 06 November 2003 - 01:48 PM

Luyện thi trắc nghiệm là vấn đề nên được phổ biến vì sắp tới bộ giáo dục cũng định thi đại học kiểu trắc nghiệm đó.Nên ai có thể pót các bài thi trắc nghiệm để mọi người cùng làm thì chimnonnhinhanh hoan nghênh ( có khi còn thưởng đó) 04.gif
 • +
 • -
 • 0

#7 chemfinder

  Trung Úy

 • Thành Viên Cao Cấp
 • PipPipPipPip
 • 375 Bài viết:

Gửi lên vào 06 November 2003 - 02:43 PM

Kiểm tra bằng trắc nghiệm là phương pháp học hay nhất để hiểu tường tận một vấn đề, cũng như trám những lỗ hổng kiến thức hay.
To chimnonnhinhanh : có thưởng cho mình không đấy, nhớ nếu đậu thủ khoa ĐH dắt mình đi khao nha. (^~^).
Có gởi cho bạn vài chuỗi phản ứng hữu cơ rồi đó. Bạn cần phần nào nữa không ?

 • +
 • -
 • 0
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Người Gieo trong nước mắt sẽ Gặt giữa tiếng cười
Người ra đi gian khó sẽ về giữa tiếng reo

user posted imageuser posted image

#8 Chimnonnhinhanh

  Thượng Úy

 • Thành Viên Tích Cực
 • PipPipPipPip
 • 413 Bài viết:

Gửi lên vào 06 November 2003 - 03:14 PM

OK liền à.Nếu thi đỗ đại học thì khao cả ktcn luôn á (có đủ tiền hông nhỉ, đang đếm tiền).UH, cám ơn chêfiner nha, hông còn gì nữa 04.gif
 • +
 • -
 • 0

#9 chemfinder

  Trung Úy

 • Thành Viên Cao Cấp
 • PipPipPipPip
 • 375 Bài viết:

Gửi lên vào 19 November 2003 - 01:15 PM

Trắc nghiệm tiếp theo nhé :

Sóng cơ học - Âm học

Câu hỏi 39:
Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 12m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ.
A. 3m/s
B. 3,32m/s
C. 3,76m/s
D. 6,0m/s
E. 6,66m/s

Câu hỏi 40:
Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với biên độ 3cm và chu kỳ 1,8s. sau 3 giây chuyển động truyền được 15m dọc theo dây. Tìm bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây.
A. 9m
B. 6,4m
C. 4,5m
D. 3,2m
E. 2,77m

Câu hỏi 41:
Một người áp tai vào đờng sắt nghe tiếng búa gõ cách đó 1000m. Sau 2,83s người ấy nghe tiếng búa truyền qua không khí. So sánh bước sóng của âm trong thép của đường sắt và trong không khí.
A. λThep/λkk = 5,05
B. λThep/λkk = 5,68
C. λThep/λkk = 7,58
D. λThep/λkk = 10,1
E. λThep/λkk = 15,15

Câu hỏi 42:
Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước tạo thành do hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15 Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB tại những điểm M có hiệu khoảng cách đến A và B bằng 2cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.
A. 45cm/s
B. 30cm/s
C. 26cm/s
D. 15cm/s
E. 13cm/s

Câu hỏi 43:
Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần số f= 15Hz. Vận tốc truyền sóg trên mặt nước là 30m/s. Tại một thời điểm nào sau đây dao động sẽ có biên độ cực đại (d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm đang xét đến S1 và S2):
A. M(d1 = 25cm và d2 =20cm)
B. N(d1 = 24cm và d2 =21cm)
C. O(d1 = 25cm và d2 =21cm)
D. P(d1 = 26cm và d2 =27cm)
E. Q(d1 = 25cm và d2 =32cm)

Câu hỏi 44:
Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.
A. λ = 0,30m; v = 30m/s
B. λ = 0,30m; v = 60m/s
C. λ = 0,60m; v = 60m/s
D. λ = 0,60m; v = 120m/s
E. λ = 1,20m; v = 120m/s

Câu hỏi 45:
Người ta làm thí nghiệm về sóng dừng âm trong một cái ống dài 0,825m chứa đầy không khí ở áp suất thường. Trong 3 trường hợp: (1) ống bịt kín một đầu; (2) Ống bịt kín hai đầu; và ống để hở hai đầu; Trường hợp nào sóng dừng âm có tần số thấp nhất; tần số ấy bằng bao nhiêu? Cho biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s.
A. Trường hợp (1), f = 75Hz.
B. Trường hợp (2), f = 100Hz.
C. Trường hợp (3), f = 125Hz.
D. Trường hợp (1), f = 100Hz.
C. Trường hợp (2), f = 75Hz.

Câu hỏi 46:
Phương trình của một sóng truyền trên một sợi dây là: u = u0cos(kx - ω)
Vào mỗi lúc t, gia tốc theo thời gian tại một điểm của dây sẽ là:
A. a = - ω2u0cos(kx - ωt)
B. a = ω2u0cos(kx - ωt)
C. a = - ω2u0sin(kx - ωt)
D. a = ω2u0sin(kx - ωt)
E. a = - ω2u0[cos(kx - ωt) + sin(kx -ωt)]

Câu hỏi 47:
Khi biên độ của sóng tăng gấp đôi, năng lượng do sóng truyền tăng bao nhiêu lần.
A. Giảm 1/4
B. Giảm 1/2
C. Không Thay đổi
D. Tăng 2 lần
C. Tăng 4 lần

Câu hỏi 48:
Dùng nguyên lý chồng chất để tìm biên đồ tổng hợp của hai sóng:
u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx - ωt + φ)
A. A = 2u0
B. A = u0/2
C. A = u0/φ
D. A = 2u0cos(φ/2)
E. A = u0cos(φ)

Câu hỏi 49:
Sóng dừng trên một sợi dây do sự chồng chất của hai sóng truyền theo chiều ngược nhau:
u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx + ωt)
Biểu thức nào sau đây biểu thị sóng dừng trên dây ấy:
A. u = u0sin(kx).cos(ωt)
B. u = 2u0cos(kx).sin(ωt)
C. u = 2u0sin(kx).cos(ωt)
D. u = u0sin[(kx - ωt) + (kx + ωt)]
E. u = 2u0sin(kx - ωt)

Câu hỏi 50:
Hiệu pha của 2 sóng giống nhau phải bằng bao nhiêu để khi giao thoa sóng hoàn toàn triệt tiêu.
A. 0
B. π/4
C. π/2
D. π
E. 2π

Câu hỏi 51:
Hai người đứng cách nhau 4m và quay một sợi dây nằm giữa họ. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người có thể tạo nên là bao nhiêu?
A. 16m
B. 8m
C. 4m
D. 2m
E. 1m

Câu hỏi 52:
Người ta ném một hòn đá xuống một cái ao, tạo thành sóng hai chiều trên mặt nước dạng hình tròn. Nếu tổng năng lượng mỗi giây của sóng này là 1W, tính cường độ của sóng tại một nơi cách chỗ hòn đá rơi 2m.
A. 0,08 W/m
B. 1 W/m
C. 10 W/m
D. 0,02W/m2
E. 33,50W/m2

Câu hỏi 53:

Tìm vận tốc sóng âm biểu thị bởi phương trình: u = 28cos(20x - 2000t)
A. 334m/s
B. 331m/s
C. 314m/s
D. 100m/s
E. 50m/s

Câu hỏi 54:
Một dây đàn có chiều dài L được giữ cố định ở hai đầu. Hỏi âm do dây phát ra có bước sóng dài bằng bao nhiêu?
A. L/4
B. L/2
C. L
D. 2L
E. 4L

Câu hỏi 55:
Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống có chiều dài L, một đầu hở, và đầu kia kín là bao nhiêu?
A. 4L, 4L/3
B. 2L, L
C. L, L/2
D. 4L, 2L
E. L/2, L/4

Câu hỏi 56:

Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống chiều dài L, hai đầu hở là bao nhiêu?
A. 4L, 4L/3
B. 2L, L
C. L, L/2
D. 4L, 2L
E. L/2, L/4

Câu hỏi 57:
Cho 2 nguồn phát sóng âm cùng biên độ, cùng pha và cùng chu kỳ, f = 440Hz, đặt cách nhau 1m. Hỏi một người phải đứng ở đâu để không nghe thấy âm (biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu). Cho vận tốc của âm trong không khí bằng 352m/s.
A. 0,3m kể từ nguồn bên trái.
B. 0,3m kể từ nguồn bên phải.
C. 0,3m kể từ 1 trong hai nguồn
D. Ngay chính giữa, cách mỗi nguồn 0,5m
E. Không có điểm nào giữa hai nguồn tại đó biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu.


 • +
 • -
 • 0
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Người Gieo trong nước mắt sẽ Gặt giữa tiếng cười
Người ra đi gian khó sẽ về giữa tiếng reo

user posted imageuser posted image

#10 chemfinder

  Trung Úy

 • Thành Viên Cao Cấp
 • PipPipPipPip
 • 375 Bài viết:

Gửi lên vào 19 November 2003 - 01:17 PM

Đáp án đây, các bạn tự kiểm tra nhé :
user posted image
 • +
 • -
 • 0
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Người Gieo trong nước mắt sẽ Gặt giữa tiếng cười
Người ra đi gian khó sẽ về giữa tiếng reo

user posted imageuser posted image

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh