Jump to content


đơn xin việc ( ngành quản trị dịch vụ)


No replies to this topic

#1 chuongcena

    Bé mới sinh

  • Tài Khoản Chưa Kích Hoạt
  • Pip
  • 1 Bài viết:

Gửi lên vào 05 August 2009 - 11:33 AM

<p>T&ecirc;n: L&ecirc; Nguy&ecirc;n Chương</p> <p>NTNS: 04/09/1987</p> <p>Tự giới thiệu:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: medium">Tr&igrave;nh độ học vấn:</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 - 2009: sinh vi&ecirc;n trường DH Mở TP HCM, hiện nay đ&atilde; tốt nghiệp cử nh&acirc;n cao đẳng ng&agrave;nh QTKD, đang trong thời gian chờ ng&agrave;y lấy bằng tốt nghiệp.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2008 - 01/2009: theo học kho&aacute; học bartender tại trường Trung Học C&ocirc;ng Nghiệp số 2 Mai Thị Lựu Q1. Hiện&nbsp;đ&atilde; tốt nghiệp v&agrave; c&oacute; chứng chỉ h&agrave;nh nghề bartender loại kh&aacute;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện đang theo học kho&aacute; TOEIC 500, v&agrave; trong 08/2009 sẽ đạt mục ti&ecirc;u lấy bằng TOEIC 500</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: medium">Kinh nghiệm l&agrave;m việc:</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08/2007 - 11/2007: l&agrave;m casher tại B&uacute;n S&agrave;i G&ograve;n H&ugrave;ng Vương plaza Q5</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2007 - 6/2007 : l&agrave;m trưởng ph&ograve;ng vật tư tại c&ocirc;ng ty cổ phần Kh&ocirc;ng Gian Mới 136/3 Ho&agrave; B&igrave;nh Q T&acirc;n&nbsp;Ph&uacute;, chuy&ecirc;n kinh doanh gia c&ocirc;ng lắp r&aacute;p nh&ocirc;m thanh định h&igrave;nh, cửa, mặt dựng.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệm vụ: theo d&otilde;i đơn h&agrave;ng, li&ecirc;n hệ, cung cấp vật tư đầy đủ v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c để phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất, lập kế hoạch v&agrave; l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o nhu cầu vật tư, theo d&otilde;i gi&aacute; cả thị trường v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c nh&agrave; cung cấp vật tư.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03/2009 - 07/2009: l&agrave;m ph&oacute; ph&ograve;ng kinh doanh tại c&ocirc;ng ty cổ phần Đại Minh Qu&acirc;n 8/1D B&agrave;&nbsp;Điểm&nbsp;H&oacute;c M&ocirc;n, chuy&ecirc;n kinh doanh gia c&ocirc;ng lắp r&aacute;p nh&ocirc;m thanh định h&igrave;nh, cửa, mặt dựng.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệm vụ: t&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng, tạo mối&nbsp;quan hệ với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mới, chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết, lập kế hoạch theo d&otilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;tiềm năng cũng như kh&aacute;ch h&agrave;ng mới, lập b&aacute;o gi&aacute;, đ&agrave;m ph&aacute;n thương&nbsp;lượng v&agrave; k&yacute; kết hợp đồng với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;c&oacute; khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m v&agrave; l&agrave;m việc độc lập, chịu được &aacute;p lực cao trong c&ocirc;ng việc, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, tinh thần cầu tiến, v&agrave; quan trọng l&agrave; c&oacute; sự trung thực trong c&ocirc;ng việc.</span></p> <p><span style="font-size: medium">Loại c&ocirc;ng việc cần t&igrave;m kiếm hiện nay:</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quản l&yacute; qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;</span></p> <p><span style="font-size: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cửa h&agrave;ng trưởng</span></p> <p><span style="font-size: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quản l&yacute;&nbsp;b&aacute;n h&agrave;ng</span></p> <p><span style="font-size: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&aacute;m s&aacute;t kinh doanh</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp; mức lương mong muốn: 3-4tr/th&aacute;ng</span></p> <p>Nếu được tuyển dụng, t&ocirc;i cam kết sẽ cố gắng l&agrave;m vi&ecirc;c hết m&igrave;nh để đạt được mục ti&ecirc;u m&agrave; qu&yacute; c&ocirc;ng ty đề ra. Mong qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; thể sắp xếp thời gian để c&oacute; thể c&oacute; được cuộc gặp gỡ phỏng vấn v&agrave; để&nbsp;t&ocirc;i c&oacute; cơ hội&nbsp;giới thiệu về khả năng của m&igrave;nh nhiều hơn</p> <p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&yacute; c&ocirc;ng ty đ&atilde; bỏ thời gian qu&yacute; b&aacute;u để theo d&otilde;i đơn xin việc của t&ocirc;i.</p> <p>&nbsp;handphone: 0909694980 gặp Chương</p> <p>email: <a href="mailto:nguyenchuong_le1987@yahoo.com">nguyenchuong_le1987@yahoo.com</a></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium">note: cần t&igrave;m c&ocirc;ng việc tại TP HCM</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

Bài viết đã chỉnh sửa bởi chuongcena: 05 August 2009 - 11:38 AM

  • +
  • -
  • 0

1 người đang xem chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh